સરકારી માહિતી લેટેસ્ટ ગ્રુપ ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું તમામ ગ્રુપમાં એક સરખી માહિતી મુકવામાં આવે છે

 

સરકારી માહિતી લેટેસ્ટ ગ્રુપ ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું તમામ ગ્રુપમાં એક સરખી માહિતી મુકવામાં આવે છે


Whatsapp ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવા અહીં ક્લિક કરવું
5⃣

https://chat.whatsapp.com/IqPpyWZNVigKVspZPpKpEN


6⃣

https://chat.whatsapp.com/G5FYzgmV9HUDrDMu5obSXB


7⃣

https://chat.whatsapp.com/BbHEGEAkBYJA69NH3SfGNq


8⃣

https://chat.whatsapp.com/LxlUa8ujBCh4h2Sd88wLpM


9⃣

https://chat.whatsapp.com/Im8KdVC5mU783COdtJ1CfO


🔟

https://chat.whatsapp.com/K984ojBxKVgL0Zziv8UbdB


1⃣1⃣

https://chat.whatsapp.com/HJfiofqZOYbJewW5ABOgTm


1⃣2⃣

https://chat.whatsapp.com/HOFB4vHk9XtJaoyWbEvqqw


1⃣3⃣

https://chat.whatsapp.com/F77pWQF80FYGJ2Jxx65PIw


1⃣4⃣

https://chat.whatsapp.com/FNdruouSLdkLWfP4uoGtKB


1⃣5⃣1⃣6⃣

https://chat.whatsapp.com/FLW70T4yBN30Z2bG9g6Ywe


1⃣7⃣

https://chat.whatsapp.com/D7yJ6xYceGrFqgxGMT19HW


1⃣8⃣

https://chat.whatsapp.com/IOXFl1ksg0NHcaBMAwyx6K


1⃣9⃣

https://chat.whatsapp.com/DmhIaadyfqjJzx0yddioaY


2⃣0⃣

https://chat.whatsapp.com/GdcqWAacjgl73qVwyBPrm2


2⃣1⃣

https://chat.whatsapp.com/I1NIKjMFmttAhHE1vquFr8


2⃣2⃣

https://chat.whatsapp.com/LDToXR1yo9Y1lhEC7glk4u


2⃣3⃣

https://chat.whatsapp.com/KXIfnyu2AYQ7zFG8AFhn6P


2⃣4⃣

https://chat.whatsapp.com/F9KJLMWaDTQCRZIs1QGznH


2⃣5⃣

https://chat.whatsapp.com/I2s7klluEs6HnuWrvFwYJT


2⃣6⃣

https://chat.whatsapp.com/BvbNUIhTw9lJSdzEGQpYK8


2⃣7⃣

https://chat.whatsapp.com/DyO7vZRfsAh697Z6c258vN2⃣8⃣

https://chat.whatsapp.com/JdFGjuzZFYx40tJaOvpFE0


2⃣9⃣

https://chat.whatsapp.com/F9KJLMWaDTQCRZIs1QGznH


3⃣0⃣

https://chat.whatsapp.com/CKHZhvi4Xc39OFhga5PlaE


3⃣1⃣

https://chat.whatsapp.com/K984ojBxKVgL0Zziv8UbdB


3⃣2⃣

https://chat.whatsapp.com/JqGUMedJUx72Xzm8cDAnvE


3⃣3⃣

https://chat.whatsapp.com/FbD9OJ27hWDLbS75subbqk


3⃣4⃣

https://chat.whatsapp.com/K96jcBLUOHeC8wMasxeNq3


3⃣5⃣

https://chat.whatsapp.com/KfUngTA1WqZFAgbcoIT2vn


3⃣6⃣

https://chat.whatsapp.com/J5YqOiT1iZ60zK3C41p48m


3⃣7⃣

https://chat.whatsapp.com/BlsGA5ZZthQ9ZgYpLkQqSU


3⃣8⃣

https://chat.whatsapp.com/HqlAXUYmTRHKgPWpbgA9Ni


3⃣9⃣

https://chat.whatsapp.com/DoOswfW4sSBA10oWwlMWmK


4⃣0⃣

https://chat.whatsapp.com/Idj5q2D6T8JH8fkOks6Niu


4⃣1⃣

https://chat.whatsapp.com/CtgwrjKSimg2btaZViqfXZ


4⃣2⃣

https://chat.whatsapp.com/EzgIZ9LGHSV3EdMnisSLkp


4⃣3⃣

https://chat.whatsapp.com/CUv3jXoOVgR4OAbscZNEK6


4⃣4⃣

https://chat.whatsapp.com/F2tTJ0L2Eee2aes1SMkBV6


4⃣5⃣

https://chat.whatsapp.com/HqvQ5dWdwvTE9dtWdKue2g


4⃣6⃣

https://chat.whatsapp.com/CXjUPoal4UFKbHnApKHnVU


4⃣7⃣


4⃣8⃣

https://chat.whatsapp.com/Eq8k2W6tDGz4DSV4airlPm


4⃣9⃣

https://chat.whatsapp.com/LjL8B3SDEVk4nsTui3tt9S


5⃣0⃣

https://chat.whatsapp.com/FiuNDGoCamJEfpqUaMGLmo

Group 1 થી 3 ફુલ...

1️⃣

https://chat.whatsapp.com/GuAV3CuOyjoJDwXxNnFu4F


2️⃣

https://chat.whatsapp.com/BTZntK3tUsqFWGHSOz5tkK


3️⃣

https://chat.whatsapp.com/Im8KdVC5mU783COdtJ1CfO


ઉપયોગી માહિતી 10 ગ્રુપ


1


https://chat.whatsapp.com/FQgiFVNDww7BOCvP8ynEQo


2


https://chat.whatsapp.com/GQQZj7NYPs8BW9FvNgeDQJ


3

https://chat.whatsapp.com/HzYllLrvTBYDmeh9UosROw


4

https://chat.whatsapp.com/HvA4KYPZ9SEEanmuyyl4uZ


5

https://chat.whatsapp.com/L5coKXE2hIW2P9kJuXt8HV


6

https://chat.whatsapp.com/EdrxPiJeGIb3JYe7GnUhc5


7

https://chat.whatsapp.com/Kjmj8XFlFEwCvfn5l9yPY3


8

https://chat.whatsapp.com/Cu2eMT3uMzTBhM8obfWGSL


9.

https://chat.whatsapp.com/ElOYgK7Jfk04bkaYohKQW610

https://chat.whatsapp.com/GTJA9QA3tlKGQpytaFO8ZMGroup 4

https://chat.whatsapp.com/JSgvdgCBCqU8RMJADaOuw3

ગ્રુપ 5

https://chat.whatsapp.com/IsHHzzmhhiDIlSdt6EmJBX

ગ્રુપ છ

https://chat.whatsapp.com/B6GhxzAoIvmGKDgw1ysD8S


https://chat.whatsapp.com/JJAnLUApsdf7VlorOtDR7V


https://chat.whatsapp.com/GX32zjQosmp0XXN6MA5aah


https://chat.whatsapp.com/FSccsMN9LPk2xMvWk6AZ1l


https://chat.whatsapp.com/HIlmejCzo4h51DHVdsBkRb


https://chat.whatsapp.com/FjlbizvMba98JU6bQ4RvSE


https://chat.whatsapp.com/I2ReWMy8Tl66vg7u4DpsPN


https://chat.whatsapp.com/HY1IaBsB8Vg9nTr24BMSPd


https://chat.whatsapp.com/JWHegZ9wfZJ4cR3G1w3fhB


https://chat.whatsapp.com/DSFXEorif7BGhSx0a1t20Y


https://chat.whatsapp.com/F8l5ljTNcL8LRAREOe7dvO


https://chat.whatsapp.com/IZH287gJxFc1omV2kIopmj


https://chat.whatsapp.com/LwHIjPw7HJjLneKb47lAzJ


https://chat.whatsapp.com/GWYkrCrhA1KKJetXTS8YuP


https://chat.whatsapp.com/IrN2ohsqOAy8pOLGq9LY7x


https://chat.whatsapp.com/J3bCuziiAOjFmA3mW3Wy7g


https://chat.whatsapp.com/DULccaWE1tnEhjPy34aRie


https://chat.whatsapp.com/IZmD7ruHgQs8NGgrvfhoMg


https://chat.whatsapp.com/JadS5kCs4sYDZ5UKzwxldP


https://chat.whatsapp.com/FtPnOjDwqkR0soTydegae9


https://chat.whatsapp.com/DdXX2bdsFzMHbNdhKooRun


https://chat.whatsapp.com/JomwuqpBKcaApbLcfnRjYe


https://chat.whatsapp.com/C9lhTJjVhHRAfPIYggUEKO


https://chat.whatsapp.com/D65Xn8xellW6k3Adu83QNw


https://chat.whatsapp.com/DGG6GC3v8VRHEOMtuFKeLp


https://chat.whatsapp.com/EPpmnTasgpSK0OOeVm24O2


https://chat.whatsapp.com/HqVFT1N7SlnLWrXem93MDY


https://chat.whatsapp.com/IRUwvhncPl8JmORHAZlkuh


https://chat.whatsapp.com/ElGkk33seIiI6n7FRYORbS


https://chat.whatsapp.com/FENqYWWY2SDKWGLJe97Tzw


https://chat.whatsapp.com/E2fZ1M8OMhNIFOSAg0JyFk


https://chat.whatsapp.com/IoFh9Z6c1ExJVlKQcYQGsD


https://chat.whatsapp.com/GP0tWOGLG6yLcZw7iY4Vk8


https://chat.whatsapp.com/Gn7gtmFqw3O8kyu8qr4R6v


https://chat.whatsapp.com/JD9LC6WluQfF5oNYMDWBcN


https://chat.whatsapp.com/KZJZv5Aqt5y66Yi6EnOzFU


https://chat.whatsapp.com/CW3Og5y7gJYEyqLI6mDzH7


https://chat.whatsapp.com/I8WGxfn44OA4sM4O8gEdHV


https://chat.whatsapp.com/EKDP4rH7n1n05EQDfapoUn


https://chat.whatsapp.com/LE228chwqViHz48GwaxwIb


https://chat.whatsapp.com/GrYaGFCQ5fO6mCevdJmr5M


https://chat.whatsapp.com/G6Yex0ziQrv546bon3hR9E


https://chat.whatsapp.com/E2bvRls4kHz94bOnwa563C


https://chat.whatsapp.com/IRFap16DLH9623dsVzBDUl


https://chat.whatsapp.com/IhVkvCMS8HRD5LgsXrof0K

Comments

Popular posts from this blog

ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું તમામ ગ્રુપમાં એકસરખું સાહીત્ય મુકવામાં આવશે

Nmms PSE બાળકો માટે ગ્રુપ