બાળકોના ધોરણ 1 થી 12 ના ગ્રુપમાં જોડાશો

 

બાળકોના ધોરણ 1 થી 12 ના ગ્રુપમાં જોડાશો

*આ ગૃપમાં ફક્ત ધોરણ 1થી 10ના વિદ્યાર્થી ઓ જ જોડાઈ શકશે આ ગૃપમાં ફકત બ્રિજકોર્ષ જ્ઞાનસેતુના વીડિયો ની લિંક જ મુકવામાં આવશે અને તેનું મટેરિયલ તો આનો લાભ લેવા વિનંતી છે.*


*📚અમે દરેક ધોરણ પ્રમાણે વોટ્સએપ ગ્રૂપ બનાવ્યા છે. જેમાં આપ ના બાળક ના અભ્યાસ પ્રમાણે ગ્રુપ માં જોડાઈ જવું*


*📘ધોરણ ૧📚*


https://chat.whatsapp.com/L0GoAHtJp6Y8UQffnK7iwh


*📘ધોરણ ૨📚*

https://chat.whatsapp.com/CVTnK61fasO4OhoMkitvdf


*📘ધોરણ ૩📚*

https://chat.whatsapp.com/I3o8WHrE8Iv8feYFQR83ey


*📘ધોરણ ૪📚*

https://chat.whatsapp.com/CE5HWevz8nY1qgKMBQZD72


*📘ધોરણ ૫📚*

https://chat.whatsapp.com/JF7B5hT41uiBCnXWdoy9F6


*📘ધોરણ ૬📚*

https://chat.whatsapp.com/Covr7F2pQtaGlMPj3Ttibo


*📘ધોરણ ૭📚*

https://chat.whatsapp.com/IRFEXrRYB9E8JPNXnDL7aZ


*📘ધોરણ ૮📚*

https://chat.whatsapp.com/HjZgYdf6LWc6JGDJeJw0fc


*📘ધોરણ ૯📚*

https://chat.whatsapp.com/Ct2r0EbHlLxAqHyVn5k3ns


*📘ધોરણ ૧૦📚*

https://chat.whatsapp.com/F2RkO7jznzgHXyt6fCS7H2


*📘ધોરણ ૧૧📚*

https://chat.whatsapp.com/JbukJB5juG9BlQHeR1Abtm


*📘ધોરણ ૧૨ 📚*


https://chat.whatsapp.com/BEFRciWqyPDBFHuV1IoXvN

તમામ બાળકોના વાલીઓને આ ઉપયોગી માહિતી પહોચાડો


*તમારા બીજા whatsaapp ગૃપમાં આ મેસેજ મોકલવવા વિનંતી છે.*
*📲🟣જ્ઞાનસેતુ બ્રીજ કોર્સ ક્લાસ રેડીને તમામ હોમ લર્નિંગ ના વિડીયો માટે અહિયા ધોરણવાર whatsapp ગ્રુપ બનાવેલ છે જેમાં ફક્ત વિદ્યાર્થીઓ જોડાઈ શકશે જેમાં હોમ લર્નિંગ ને લગતા તમામ લેટેસ્ટ વિડીયો પોસ્ટ કરવામાં આવશે*🔵 *આજના ગુજરાત સરકાર, શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ : ૧ થી ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્ઞાનસેતુ બ્રિજકોર્સ - ક્લાસ રેડીનેશ કાર્યક્રમની PDF ફાઈલ માટે ⤵️⤵️*


  *📚 http://bit.ly/35XGQmE 📚*


*📚અમે દરેક ધોરણ પ્રમાણે વોટ્સએપ ગ્રૂપ બનાવ્યા છે. જેમાં આપ ના બાળક ના અભ્યાસ પ્રમાણે ગ્રુપ માં જોડાઈ જવું* જે બાળકો અગાઉ અમારા ગ્રુપ નંબર એક અને ગ્રુપ નંબર 2 માં જોડાયેલા છે તે બાળકોને જોડાવું નહીં તમામ ગ્રુપમાં એક સરખા મેસેજ આવશે

ગ્રુપ નંબર ત્રણ ની લીંક નીચે મુજબ છે

*📘ધોરણ ૧📚*

https://chat.whatsapp.com/HqY7vEZwJXA1gLdXRLvbgz


*📘ધોરણ ૨📚*

https://chat.whatsapp.com/K1TZelbj4d1253f0Zfw9SP


*📘ધોરણ ૩📚*

https://chat.whatsapp.com/IUPiNVXi0up4XjSdZMpiaw


*📘ધોરણ ૪📚*

https://chat.whatsapp.com/BT7izHdYj3CKqkPzAKtLGO


*📘ધોરણ ૫📚*

https://chat.whatsapp.com/KIMDRs8hE926UuyKH19WYJ


*📘ધોરણ ૬📚*

https://chat.whatsapp.com/K0wCi4bU3JvCEdXtdgarHn


*📘ધોરણ ૭📚*

https://chat.whatsapp.com/B9H2Jx89f420UoqT80oTZx


*📘ધોરણ ૮📚*

https://chat.whatsapp.com/GjWUwpr67Me0qZRA2Ul5fX


*📘ધોરણ ૯📚*

https://chat.whatsapp.com/CNS5j8kdvAzHrWk4vqGQzF


*📘ધોરણ ૧૦📚*

https://chat.whatsapp.com/Kv65x4kxPfO1YW0n2eo5CK


*📘ધોરણ ૧૧📚*

https://chat.whatsapp.com/JhLM5KKekaIKBKYhXVFwH5


*📘ધોરણ ૧૨ 📚*

https://chat.whatsapp.com/LEzylL4bo4sLaM2kjstOcQ


તમામ બાળકોના વાલીઓને આ ઉપયોગી માહિતી પહોચાડો


*તમારા બીજા whatsaapp ગૃપમાં આ મેસેજ મોકલવવા વિનંતી છે.*

Comments

  1. Gfvtnyntvrvymtcexrnunrctmygegtbwxemuvsxdbs d fbxhfgkggstjdvedhdrjkf

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું તમામ ગ્રુપમાં એકસરખું સાહીત્ય મુકવામાં આવશે

શૈક્ષણિક સરકારી whatsapp group GROUP | મિશન સરકારી ભરતી whatsapp group

અમારા whatsapp ગ્રુપમાં અચૂક જોડાશો માત્ર એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું નિયમો નીચે લખ્યા છે તે વાંચીને અચૂક જોડાશો