શિક્ષકોની બદલી માટેના whatsapp group

 શિક્ષકોની બદલી માટેના whatsapp group


*🔥અરસ-પરસ બદલી ગ્રુપ🔥*


*1️⃣ અરસ-પરસ બદલી (૧ થી ૫)*

👉🏻https://chat.whatsapp.com/D9NeW0R1o5Z4WntLHMyjiR


*2️⃣ અરસ-પરસ(ગણિત-વિજ્ઞાન)*

👉🏻https://chat.whatsapp.com/JZVtrilvatY5qvU25oCGVc


*3️⃣ અરસ-પરસ (૬થી૮ સા.વિ)*

👉🏻https://chat.whatsapp.com/Ixn38Vsu24p10LLxOTtLCa


*4️⃣ અરસ-પરસ બદલી(૬-૮ભાષા)*

👉🏻https://chat.whatsapp.com/HZnhpvziBpVJSaWmDwqjQd


તમામ શિક્ષક મિત્રો સુધી પહોંચાડશો

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું તમામ ગ્રુપમાં એકસરખું સાહીત્ય મુકવામાં આવશે

Nmms PSE બાળકો માટે ગ્રુપ

સરકારી માહિતી લેટેસ્ટ ગ્રુપ ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું તમામ ગ્રુપમાં એક સરખી માહિતી મુકવામાં આવે છે