અમારા whatsapp ગ્રુપમાં અચૂક જોડાશો માત્ર એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું નિયમો નીચે લખ્યા છે તે વાંચીને અચૂક જોડાશો

અમારા whatsapp ગ્રુપમાં અચૂક જોડાશો માત્ર એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું નિયમો નીચે લખ્યા છે તે વાંચીને અચૂક જોડાશો 

એક જ ગ્રુપ માં જોડાશો મિત્રો દરેક ગ્રુપ માં સરખા મેસેજ આવશે નીચેની લિંક દ્વારા

નવા ગ્રૂપ 


Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/FGnshd5Ad75EeDfeWHpizU

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/D9MNwQNy4GoIycvoo77Otw

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/9mYnQzvE72g1HO4Td9As0H

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/GTTMcigQiJI2S85urnemkj

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/2mDxFv33Auq9BpvFafpSKl

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/H1l74K9VBeJ5923VJBXWCG

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/ATdCR8PDQGUEIslqZHGCEm
39

40

41

42

તમામ મિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે માત્ર ને માત્ર એક જ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું કારણ કે તમામ ગ્રુપમાં એક સરખી માહિતી મુકવામાં આવે છે અગાઉ ની માહિતી જોવા માટે અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં અચૂકથી જોડાશો 


16

https://chat.whatsapp.com/GLfzPyJqGeULA2BziJWcnz

17


https://chat.whatsapp.com/G7Wn1wPpJEx74Clc4KBS1i


18

https://chat.whatsapp.com/JFVBU0yEE4S7Ij4GBVtLkB


19

https://chat.whatsapp.com/LV7VVTWvTqE9j4KP2EVRd4


20 

https://chat.whatsapp.com/FLfhw1YGiPdKVQA4Z0L03J


નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો તથા વાલીમીત્રો તેમજ ગુજરાતની જાહેર જનતાને પ્રણામ


🔜 દરરોજ શૈક્ષણિક સમાચાર


🔜 દરરોજ ન્યૂઝ પેપર તેમજ રાશિફળ


🔜 દરરોજ બાળકો માટેનું શૈક્ષણિક મટેરીયલ ધોરણ ૧ થી ૧૨નું તમામ સાહિત્ય


🔜 નવી તમામ સરકારી તેમજ પ્રાઇવેટ સેક્ટરની નોકરી ની માહિતી


🔜 બાળકો ની એકમકસોટી ,ઘરે શીખીએ,તેમજ આવનાર તમામ સાહિત્ય સોલ્યુશન સાથે.


(જેમાં એકમ કસોટી સોલ્યુશન બાળકો ની એકમ કસોટી પૂર્ણ થયા બાદ જ મુકવામાં આવશે)


🔜 નવી ટેકનોલોજીની જાણકારી જેમાં દરેક એપ્લિકેશનની માહિતી


🔜 ગજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતા પરિપત્રો ખાસ કરીને શિક્ષણ વિભાગ તેમજ પંચાયત વિભાગને અનુલક્ષીને તમામ સચોટ માહિતી


🔜 ગજરાત સરકાર તેમજ ભારત સરકારની તમામ સરકારી યોજનાઓની માહિતી તેમજ દરરોજ નવી અપડેટ તથા અવ નવું જાણવા માટે


*તમામ ગ્રુપ માત્ર only એડમીન કરેલા છે તેની ખાસ નોંધ લેવી*


✔️તમામ મેમ્બર મિત્રો ને નમ્ર વિનંતી કે માત્ર એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું 👏🏻


👏🏻ખાસનોંધ લેવી કે તમામ ગ્રુપ એકસરખી માહિતી મુકવામાં આવશે જેથી કરીને એક મેમ્બર માત્ર એક જ ગ્રુપમાં જોડાય તેવી નમ્ર વિનંતી


*નીચે આપેલા એજ્યુકેશન ગ્રૂપમાં જોડાઈ શકો છો*

11

https://chat.whatsapp.com/F0TvpOKxwqU0EnZUlaV3gq


12

https://chat.whatsapp.com/H5A9y46axtw2wwBs1Nn2bg


13

https://chat.whatsapp.com/JrS0RvsGzZQFjEI8PLrH5N


14

https://chat.whatsapp.com/GJ1aqrwaAajGWrocp7dfns

15

https://chat.whatsapp.com/HnuyTABRst3B6WAbdptGec

*ગ્રૂપમાં જોડાવા Read more  કરીને 1 to 10 ગ્રૂપમાં થી એકમા જ જોડાવું*

join us from below link thanks 

https://chat.whatsapp.com/BXtejfq6DKs3s7LMAu14rf


2

https://chat.whatsapp.com/LDbGQDw6AW6HUtbtPTt5se


3

https://chat.whatsapp.com/GiWQFRvWVq16OsU5XyHE47


4

https://chat.whatsapp.com/DAorbtSd8Fx22SDQW1CVde


5

https://chat.whatsapp.com/Fzr8dqVElAbGp9z3ZLwg1u


6

https://chat.whatsapp.com/LGBKpjsF1L74NPQyUGGViS


7

https://chat.whatsapp.com/KNEi3EWNXEV7rOI8UmB4rw


8

https://chat.whatsapp.com/I0ZpkcA2sdPGUsqLzMmJzi


9

https://chat.whatsapp.com/CVJQQM6cNVAIDMgRbJp9Xf


10

https://chat.whatsapp.com/EpbsGS2iqni1hcqELAw2Jk


અમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો ખૂબ-ખૂબ આભારComments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું તમામ ગ્રુપમાં એકસરખું સાહીત્ય મુકવામાં આવશે

શૈક્ષણિક સરકારી whatsapp group GROUP | મિશન સરકારી ભરતી whatsapp group

સરકારી માહિતી લેટેસ્ટ ગ્રુપ ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું તમામ ગ્રુપમાં એક સરખી માહિતી મુકવામાં આવે છે