માત્ર શિક્ષકોના મટીરીયલ માટેનું ગ્રુપ

 Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો


શિક્ષકો માટેના whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો...


ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Comments

Popular posts from this blog

ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું તમામ ગ્રુપમાં એકસરખું સાહીત્ય મુકવામાં આવશે

Nmms PSE બાળકો માટે ગ્રુપ

સરકારી માહિતી લેટેસ્ટ ગ્રુપ ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું તમામ ગ્રુપમાં એક સરખી માહિતી મુકવામાં આવે છે